AKMU Community Media - AKMU - ‘RE-BYE’ M/V MAKING FILM