HWANG MIN HYUN Community Media - [COVER] 황민현 (HWANG MIN HYUN) - 그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야 (Maybe It’s Not Our Fault) (원곡 : 백예린 Yerin Baek)