KIMJUNSU의 최신 소식부터 실시간 라이브까지 위버스에서 만나보세요.

아까 라디오 생방 기다릴 때!! 쫌. 모범생 같은데~ㅎMoment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.