STAYC Community Media - STAYC(스테이씨) 'RUN2U' MV Performance Ver.