TOMORROW X TOGETHER Community Moments - 오랜만에 찾은 노래인데 너무 좋고 옛날 생각이 많이나서 계속 듣는 중… 오늘의 추천곡!!😊 - BEOMGYU

오랜만에 찾은 노래인데 너무 좋고 옛날 생각이 많이나서 계속 듣는 중… 오늘의 추천곡!!😊 - BEOMGYU

범규랑 오랜 시간 동안 나의 해방일지 얘기 하다 온 길 나랑 이 드라마 얘기할 사람 이 기분을 이어가고 싶음 안 궁금하거나 스포 원치 않는 사람은 30분만 알림 꺼주세염 🤗케이팝 추천곡입니다..킬링보이스 나오시는 것 같아서 너밖에 몰라 셋리스트에 있길 소취해봅니다Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.Moment uploaded.